سمینار “چاقی، تغذیه سالم و باورهای غلط”

برگزاری سمینار “چاقی، تغذیه سالم و باورهای غلط” دوم آذرماه ۱۳۹۷ به همت آژانس تبلیغاتی اختصاصی